Wypowiedź pisemna na egzaminie gimnazjalnym od roku 2011/2012

Styczeń 5, 2012 - 9:36 pm No Comments

Zadanie to pojawi się na egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 wyłącznie w zestawie zadań na poziomie rozszerzonym i polega na napisaniu krótkiego (50–100 słów) tekstu użytkowego:

  • listu prywatnego,
  • wiadomości, e-maila z elementami opisu,
  • relacjonowania,
  • zaproszenia,
  • wyrażania i uzasadniania opinii i uczuć itp.

zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami podanymi w poleceniu.

W każdym poleceniu podane są 3 elementy, które uczeń powinien rozwinąć w wypowiedzi.

Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych

Treść

W ocenie treści ważne jest do ilu elementów z polecenia uczeń się odniósł w swojej wypowiedzi, a następnie bierze się pod uwagę, ile z tych elementów rozwinął w zadowalającym stopniu.

Spójność i logika wypowiedzi

W ocenie spójności bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu tekst funkcjonuje jako całość dzięki jasnym powiązaniom (leksykalnym i gramatycznym) wewnątrz zdań oraz między zdaniami lub akapitami tekstu. W ocenie logiki wypowiedzi bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu wypowiedź jest klarowna.

 

Poziom 2 Wypowiedź jest w całości lub w znacznej większości spójna (logiczna) zarówno na poziomie poszczególnych zdań, jak i całego tekstu.

 

Poziom 1 Wypowiedź zawiera usterki w spójności (logice) na poziomie poszczególnych zdań oraz/ lub całego tekstu.
Poziom 0 Wypowiedź jest w znacznej mierze niespójna (nielogiczna) i zbudowana jest z trudnych do powiązania w całość fragmentów.

 

 

Zakres środków językowych

W ocenie zakresu środków językowych brane jest pod uwagę zróżnicowanie struktur leksykalno-gramatycznych.

Poziom 2 Zadowalający zakres środków językowych – oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.

 

Poziom 1 Ograniczony zakres środków językowych – w wypowiedzi użyte są głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości.
Poziom 0 Bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację polecenia.

 

 

Poprawność środków językowych.

W ocenie poprawności środków językowych brane są pod uwagę błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne oraz ich wpływ na komunikatywność wypowiedzi.

Poziom 2 Brak błędów lub nieliczne błędy niezakłócające komunikacji, lub nieliczne błędy sporadycznie zakłócające komunikację.

 

Poziom 1 Liczne błędy niezakłócające komunikacji lub sporadycznie zakłócające komunikację.

 

Poziom 0 Liczne błędy w znacznym stopniu zakłócające komunikację.

 

 

Uwagi dodatkowe:

1. Wypowiedź nie podlega ocenie, jeżeli jest

  • nieczytelna,
  • całkowicie niezgodna z poleceniem,
  • niekomunikatywna dla odbiorcy (np. napisana fonetycznie),
  • odtworzona z podręcznika lub innego źródła (nie jest wówczas uznawana za wypowiedź sformułowaną przez zdającego).

2. Jeżeli wypowiedź zakwalifikowano do poziomu 0 w kryterium treści, we wszystkich pozostałych kryteriach należy ją również zakwalifikować do poziomu 0.

3. Jeżeli wypowiedź zakwalifikowano do poziomu 1 w kryterium treści, we wszystkich pozostałych kryteriach można ją również zakwalifikować najwyżej do poziomu 1.

4. Jeżeli wypowiedź zawiera 40 słów lub mniej, jest oceniana wyłącznie w kryterium treści. W pozostałych kryteriach należy ją zakwalifikować do poziomu 0.

5. W ocenie poprawności środków językowych w wypowiedziach uczniów ze stwierdzoną dysleksją nie bierze się pod uwagę błędów ortograficznych.

Źródło: Informator CKE

Leave a Reply